Sporto ir sveikatingumo klubas

Darbo laikas

I - V 07:00 - 21:00
VI 08:30 - 14:00
VII Nedirbame

daugiau info apie sporto klubą, darbo laiką:

Daugiau info

Treniruoklių salės kainos

Trumpesniems laikotarpiams

nuo 5 

populiariausia
MĖnesio abonementas

nuo 20 

"VisA dienA" - METINIS ABONEMENTAS

288 €

Treniruoklių salė

šiuolaikiškai įrengta 300 kv.m. salė, pilnai sukomplektuoti kardiotreniruokliai: bėgimo takeliai, elipsiniai treniruokliai, dviračiai, steperiai.

Daugiau info

Aerobikos salė

Norintiems grupinių užsiėmimų įrengta erdvi 100 kv.m. aerobikos salė.

Treneriai

Karolis Ramanauskas

Svarbi informacija

1. SĄVOKOS
1.1. Šiose taisyklėse naudojamos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes:
Sporto klubas - tai Sporto ir sveikatingumo centras „ENERGY GYM", MB "Energijos centras", į. k. 304114495, buveinė Kauno g. 32-5, Jurbarko m., 74123 Jurbarko r. sav.;
Klientas - tai asmuo, sporto klubo nustatyta tvarka įsigijęs pasirinkto laikotarpio narystę;
Nepilnametis - sporto klubo klientas iki 18 metų amžiaus;
Narystė - tai asmens įgyta teisė pasirinktą laikotarpį lankytis sporto klube;
Paslaugos - tai sporto klube teikiamos įvairių treniruoklių ir sporto salės naudojimo paslaugos;
Veido atpažinimo nuotrauka - tai kliento, kuris naudojasi sporto klube įrengtais veido atpažinimo terminalais, veido nuotrauka. Skaitmeninę veido atpažinimo nuotrauką ( asmenukę ( ang. selfie) klientas gali atsiųsti sporto klubui ar ji gali būti padaroma klientui pažiūrėjus į veido atpažinimo terminalą, esantį sporto klube. Kiekvieną kartą pažiūrėjus į veido atpažinimo terminalą, klientas identifikuojamas ir įleidžiamas/išleidžiamas į/iš sporto klubo;
PIN kodas - tai klientui suteiktas individualus kodas, kuriuo JIS identifikuojamas Ir įleidžiamas/išleidžiamas į/iš sporto klubo;
Sutartis - tai sutartis, sudaryta tarp kliento ir sporto klubo;
Taisyklės - tai šios, naudojimosi sporto klubo teikiamomis paslaugomis taisyklės, kurios nustato sporto klubo paslaugų teikimo tvarką, privalomuosius saugumo, higienos ir kitus reikalavimus klientams, sporto klubo ir klientų teises, pareigas bei įsipareigojimus.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS
2.1. Naudojimosi sporto klubo paslaugomis taisyklės yra privalomos visiems klientams ir kitiems asmenims, kurie naudojasi sporto klubo paslaugomis.
2.2. Su šiomis taisyklėmis klientas susipažįsta pasirašant sutartį su sporto klubu, o vėliau gali bet kada susipažinti sporto klubo registratūroje ir sporto klubo internetiniame puslapyje www .energygym.lt.
2.3. Sporto klubas turi teisę atnaujinti šias taisykles apie tai įspėjęs klientus nė vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas iki taisyklių atnaujinimo iškabinus atitinkamus skelbimus sporto klubo registratūroje.
2.4. Teisę naudotis sporto klubo paslaugomis turi asmenys, sporto klubo nustatyta tvarka įsigiję narystę (sudarę sutartį ir sumokėję nustatytą kainą) bei susipažinę su šiomis taisyklėmis ir tai patvirtinę savo parašu. Už nepilnamečius klientus pasirašo jų tėvai (globėjai), nuo 14 metų kartu su tėvais (globėjais) pasirašo ir pats nepilnametis.
2.5. Nepilnamečiai treniruoklių salėje gali būti ir sportuoti tik pateikę vieno iš tėvų ar globėjų rašytinį sutikimą. Tėvai/globėjai prisiima visą riziką, susijusią su nepilnamečio sveikata ar bet kokia žala jų sveikatai ir gyvybei, išskyrus atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl sporto klubo kaltės.
2.6. Galimų įsigyti narysčių rūšys ir sporto klubo lankymo laikas: 2.6.1. „RYTAS" - nuo 07:00 iki 12:00 val.;
2.6.2. ,, DIENA" - nuo 07:00 iki 17:00 val.;
2.6.3. ,,MOKSLEIVIAI, STUDENTAI IKI 21 M., SENJORAI" - nuo 07:00 iki 18:00 val.;2.6.4. ,,VISA DIENA" - nuo 07:00 iki 21:10 val.;
2.6.5. „METINIS" - nuo 07:00 iki 21: 10 val.
2.7. Pasirinktų narysčių terminai skaičiuojami mėnesiais. Konkretus terminas nustatomas kliento pasirinkimu įsigyjant narystę (Pvz., l mėn., 2 mėn., 3 mėn. ir t. t.).
2.8. Klientai taip pat gali įsigyti vienkartinio apsilankymo narystę, kurios trukmė apibrėžiama vienu faktiniu apsilankymu sporto klube bet kokiu lankymo laiku.
2.9. Narysčių galiojimo laikas sporto klube skaičiuojamas nuo sutarties pasirašymo dienos iki prieš paskutinės įsigytos narystės termino dienos 24:00 val. (pvz., 2023-10-12 įsigyta vieno mėnesio narystė pasibaigs 2023-11-11 24:00 val.).
2.10. Klientas sporto klube gali lankytis sporto klubo darbo metu įsigytoje narystėje nurodytu lankymo laiku.
2.11. Įprastas sporto klubo darbo laikas yra visos darbo dienos nuo 7 :00 iki 21: l O val. ir šeštadieniai nuo 08:30 iki 14:00 val. Vadovaujantis šių taisyklių 7.1.1. punktu įprastas sporto klubo darbo laikas gali būti keičiamas apie tai pranešus klientams šių taisyklių 7.2.1. punkte nustatyta tvarka.
2.12. Narysčių kainas ir kitus sporto klube galiojančius mokesčius, kurie yra skelbiami sporto klubo registratūroje ir/ar internetiniame puslapyje www.energygym.lt, nustato sporto klubas.
2.13. Klientai, norėdami įsigyti narystę sporto klubo darbuotojams privalo pateikti savo asmens dokumentą su nuotrauka, susipažinti su naudojimosi sporto klubo paslaugomis taisyklėmis, pasirašyti sutartį, sumokėti narystės kainą.
2.14. Klientai, norintys pasinaudoti moksleiviams, studentams ir senjorams suteikiama nuolaida narystei įsigyti, privalo pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Minėtas dokumentas privalo būti pateikiamas kiekvieno mokėjimo metu. Nuolaida studentams galioja tik nuolatinių dieninių studijų studentams.
2.15. Narystė yra vardinė. Perleisti ją kitam asmeniui draudžiama, priešingu atveju narystė užblokuojama be išankstinio perspėjimo.

3. PATEKIMAS Į SPORTO KLUBĄ IR IŠĖJIMAS
3.1. Klientai, įsigiję narystę, patekti į sporto klubą ir naudotis sporto klubo paslaugomis bei išeiti iš sporto klubo gali naudodami vieną iš šių identifikavimo būdų:
3.1.1. veido identifikavimą pagal iš anksto pateiktą veido atpažinimo nuotrauką, naudojant sporto klube įrengtą veido atpažinimo terminalą; arba
3.1.2. PIN kodą, kurį turi suvesti sporto klube įrengtuose veido atpažinimo terminaluose.
3.2. Klientas, kuris nesutinka būti identifikuojamas veido atpažinimo nuotrauka arba PIN kodu į sporto klubą neįleidžiamas.

4. KLIENTŲ DAIKTŲ SAUGUMAS IR SAUGOJIMAS
4.1. Sporto klubas neteikia daiktų saugojimo paslaugų, o tik sudaro klientams galimybę palikti atsineštus daiktus nustatytose vietose. Asmeninius daiktus klientai palieka sporto klubo rūbinėje ir persirengimo spintelėse. Klientai gali užrakinti persirengimo spinteles, kuriose yra jų asmeniniai daiktai, panaudodami atsineštas pakabinamas spynas (pakabinamų spynų sporto klubas nesuteikia). Išvykstant iš sporto klubo, klientai privalo nuimti ir išsinešti pakabinamas spynas bei visus asmeninius daiktus.
4.2. Lauko avalynė laikoma atskirai, batų spintelėse prie sporto klubo registratūros.
4.3. Sporto klubas neatsako už klientų paliktus daiktus spintelėse, taip pat persirengimo ar kitose sporto klubo patalpose.
4.4. Sporto klube rasti pamesti daiktai saugomi sporto klubo registratūroje 7 (septynias) dienas nuo jų radimo, o vėliau yra sunaikinami. Rasti dokumentai perduodami policijai. Klientai apie paliktus daiktus/dokumentus asmeniškai informuojami.

5. BENDROSIOS SAUGAUS ELGESIO SPORTO KLUBE TAISYKLĖS
5.1. Sporto klube ir jo teritorijoje klientai privalo:
5.1.1. Atsakingai ir rūpestingai naudotis sporto klubo teikiamomis paslaugomis, turtu ir inventoriumi, imtis visų įmanomų priemonių, kad besinaudodamas paslaugomis nepadarytų žalos sau, sporto klubo, savo, kitų sporto klubo klientų bei darbuotojų sveikatai ir turtui;
5.1.2. Prieš naudojantis sporto klubo įranga ir inventoriumi, susipažinti su sporto klubo patalpose iškabintomis arba ant inventoriaus ar įrangos nurodytomis šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis, o esant bet kokiems neaiškumams, nesinaudoti šia įranga ir inventoriumi, bet kreiptis į atsakingus sporto klubo darbuotojus dėl reikalingos informacijos suteikimo;
5.1.3. Naudotis sporto klubo įranga ir inventoriumi tik pagal tiesioginę jų paskirtį, šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis numatytais būdais ir tvarka. Nesinaudoti laikinai sugedusia įranga bei inventoriumi;
5.1.4.Netrukdyti kitiems klientams naudotis sporto klubo paslaugomis. Klientai, pastebėję kitų klientų netinkamą elgesį, kuris trukdo naudotis paslaugomis kitiems klientams arba gali grėsti kitų klientų saugumui ar sveikatai, turi pranešti apie tai sporto klubo atsakingam darbuotojui;
5.1.5. Nedelsiant informuoti sporto klubo darbuotojus apie savo ar kitų klientų sveikatos pablogėjimą ar traumą, patirtą naudojantis sporto klubo paslaugomis;
5.1.6. Treniruoklių salėje yra privaloma sportinė apranga bei uždara sportinė avalynė, stabiliai laikanti pėdą;
5.1.7. Ne mėtyti svarmenų ir kitos įrangos atliekant pratimus;
5.1.8. Atlikus pratimus treniruokliai privalo būti palikti tvarkingi, tinkami naudoti kitiems klientams, treniruoklių priedai kita įranga, svarmenys turi būti sudėti į jiems skirtas vietas;
5.1.9. Sportuojant turėti ir naudoti rankšluostį.
5.2. Sporto klube ir jo teritorijoje klientams draudžiama:
5.2.1. Fotografuoti ir filmuoti sporto klube, neturint raštiško sporto klubo administracijos leidimo;
5.2.2. Teikti sporto klubo klientams sveikatingumo ar panašaus pobūdžio paslaugas, konsultuoti, treniruoti klientus, negavus sporto klubo sutikimo;
5.2.3. Įsinešti ar vartoti alkoholį, kitas psichotropines medžiagas;
5.2.4. Persirengimo kambariuose, tualetuose ir dušinėse atlikti higienos procedūras (odos šveitimo, plaukų šalinimo, plaukų dažymo ir kitas higienos procedūras);
5.2.5. Persirengimo kambariuose, tualetuose ir dušinėse lankytis asmenims, sergantiems infekcinėmis, virusinėmis ar kitomis užkrečiamomis ligomis.
5.3. Klientas yra informuotas ir sutinka, kad sporto klubo treniruoklių salėje jis dirbs (sportuos) savarankiškai, pats pasirinkdamas konkrečius treniruoklius, įrankius, įrengimus, taip pat fizinį krūvį pagal savo individualius poreikius, asmenines savybes ir daromą įtaką organizmui. Sporto klubo darbuotojų treniruoklių salėje gali nebūti, kliento treniruotė treniruoklių salėje individualiai neprižiūrima.
5.4. Atsižvelgiant į sporto klubo darbo ir klientų aptarnavimo specifiką ir į tai, kad klientai savarankiškai naudojasi sporto klubo paslaugomis, klientai yra informuoti ir sutinka, kad atskiromis sporto klubo darbo valandomis sporto klubo patalpose gali nebūti jo darbuotojų.

6. KLIENTŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
6.1. Klientai turi teisę:
6.1.1. Įsigijęs pasirinkto termino narystę naudotis sporto klubo paslaugomis;
6.1.2. Atsisakyti paslaugų, prieš 14 kalendorinių dienų raštu informavus sporto klubą, ir reikalauti grąžinti už narystę sumokėtų įmokų dalį, proporcingą laikotarpiui, likusiam iki narystės galiojimo pabaigos, tik padengęs sporto klubo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius (išskyrus atvejus, kai paslaugų atsisakoma dėl sporto klubo kaltės), kuriais laikoma:
6.1.2.1. Klientui suteikta nuolaida dėl narystės įsigijimo už laikotarpį nuo narystės įsigijimo dienos iki jos nutraukimo dienos;
6.1.2.2. Skolos administravimo ir kitos pagrįstos išlaidos.
6.2. Klientai įsipareigoja:
6.2.1. Atsakingai ir rūpestingai naudotis sporto klubo teikiamomis paslaugomis, turtu Ir inventoriumi;
6.2.2. Lankydamasis sporto klube laikytis šių taisyklių;
6.2.3. Būti blaivus ir neapsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų ar toksinių medžiagų);
6.2.4. Lankytis tik sporto klubo klientams skirtose patalpose;
6.2.5. Atlyginti sporto klubo patirtus tiesioginius nuostolius, jei vienašališkai ir ne dėl sporto klubo kaltės nutraukia narystės galiojimą nepasibaigus narystės galiojimo terminui arba narystę nutraukia sporto klubas dėl kliento kaltės;
6.2.6.Atlyginti sporto klubui materialinę žalą (dėl sugadintos įrangos, inventoriaus ar pan.), patirtą dėl kliento kaltės ar su juo atvykusių asmenų kaltės pagal sporto klubo pateiktą nuostolių įvertinimo aktą;
6.2.7. Palikti treniruoklių salę likus ne mažiau negu 10 minučių iki sporto klubo darbo pabaigos, o sporto klubo patalpas palikti iki sporto klubo darbo pabaigos;
6.2.8. Įsigijus narystę su laiko, kuriuo leidžiama lankytis sporto klube, apribojimais (pvz., „RYTAS", „DIENA" arba bet kokią kitą, kuri nesuteikia teisės lankytis sporto klube visą jo darbo laiką), palikti treniruoklių salę likus ne mažiau negu l O minučių iki įsigytoje narystėje nustatyto laiko apribojimo pabaigos, o sporto klubo patalpas palikti iki įsigytoje narystėje nustatyto laiko apribojimo pabaigos.
6.3. Klientų atsakomybė:
6.3.1. Klientai, turintys sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų patiems klientams ar kitų klientų sveikatai ir/arba gyvybei, privalo apie šiuos sutrikimus informuoti sporto klubą; 6.3.2. Klientai pilnai atsako už savo sveikatos būklės tinkamumą naudotis sporto klubo teikiamomis paslaugomis bei pateiktų duomenų apie savo sveikatos būklę teisingumą;
6.3.3. Sporto klubo darbuotojams kilus pagrįstų abejonių dėl kliento sveikatos būklės, sporto klubo darbuotojas turi teisę paprašyti, kad klientas pateiktų gydytojo pažymą apie savo sveikatos būklę. Klientų sporto klubui pateiktos gydytojų pažymos nėra tvarkomos automatiniu būdu ir nėra sisteminamos ar skirtos sudaryti duomenų sistemą;
6.3.4. Klientas, prieš pasirinkdamas konkrečias sporto klubo paslaugas, privalo atsižvelgti į savo sveikatos būklę ir šių paslaugų galimą poveikį jam, t. y. klientas privalo įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia lankyti sporto klubą bei naudotis jo teikiamomis paslaugomis;
6.3.5. Klientai, naudodamiesi sporto klube esančiomis priemonėmis bei paslaugomis, savarankiškai pasirenka fizinį krūvį pagal kiekvieno individualius poreikius, asmenines savybes ir daromą įtaką organizmui;
6.3.6. Visa atsakomybė dėl kliento sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis sporto klube, tenka klientui, išskyrus atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl sporto klubo ar sporto klubo darbuotojų kaltės;
6.3.7. Pažeidus šių taisyklių 4.1. punktą (išvykstant iš sporto klubo palikus užrakintą persirengimo spintelę, taip pat palikus atrakintą persirengimo spintelę su uždėta pakabinama spyna ir panašiai) sporto klubas be išankstinio įspėjimo turi teisę nukirpti/nupjauti klientui priklausančią pakabinamą spyną ir spintelėje paliktus daiktus perkelti į sporto klubo registratūrą. Už kliento daiktu saugumą registratūroje sporto klubas neatsako. Žala už sugadintą pakabinamą spyną klientui neatlyginama.
6.3.8. Pažeidus šių taisyklių 6.2.8. punktą, klientas yra įspėjamas sutartyje nurodytu el. paštu apie daromą pažeidimą. Bent kartą pažeidus šių taisyklių 6.2.8. punktą po įspėjimo išsiuntimo, klientas privalo per 3 (tris) kalendorines dienas primokėti trūkstamą kainos dalį ir įsigyti narystę „VISA DIENA", kuri yra be laiko, kuriuo leidžiama lankytis sporto klube, apribojimo. Jeigu klientas per nustatytą terminą neįsigyja narystės be laiko, kuriuo leidžiama lankytis sporto klube, apribojimo, jo turima narystė naikinama. Pinigai klientui negrąžinami.

7. SPORTO KLUBO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
7.1. Sporto klubas turi teisę:
7.1.1. Keisti sporto klubo darbo laiką, taip pat keisti atskirų sporto klubo zonų darbo laiką ir reguliuoti galimybę į jas patekti;
7.1.2. Nustatyti kitas atskirų narysčių platinamų sporto klubo vykdomų akcijų metu, galiojimo taisykles ir sąlygas (išimtis iš šių taisyklių), kurios yra privalomos klientams, įsigijusiems tokias akcijines narystes. Tokios sporto klubo vykdomų akcijų metu platinamų narysčių išimtinės taisyklės ir sąlygos yra skelbiamos atitinkamos akcijos sąlygose;
7.1.3. Kilus pagrįstų abejonių dėl kliento sveikatos būklės, paprašyti kliento nutraukti treniruotę ir rekomenduoti pasikonsultuoti su gydytoju. Prašyti pateikti gydytojo pažymą, leidžiančią naudotis sporto klubo teikiamomis paslaugomis;
7.1.4. Neteikti atitinkamų paslaugų asmenims, turintiems sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų klientų sveikatai ir/arba gyvybei, saugumui, taip pat higieninei bendrų patalpų būklei (užkrečiamos ligos, inkontinencija, kiti nelaikymai ir kt.);
7.1.5. Pareikalauti klientų, pažeidusių šių taisyklių 5 .2. punktą, nutraukti naudojimąsi sporto klubo teikiamomis paslaugomis bei palikti sporto klubo patalpas. Pinigai klientui už šį apsilankymą negrąžinami;
7.1.6. Klientams, pažeidusiems šių taisyklių 5.2 punktą, taip pat tais atvejais, kai klientas savo elgesiu sukelia grėsmę kitiems sporto klubo klientams arba sporto klube apsilanko neblaivus ir neklauso sporto klubo darbuotojų nurodymų, nutraukti kliento narystės galiojimą nedelsiant ir neįleisti į sporto klubą. Pinigai klientui negrąžinami.
7.2. Sporto klubas įsipareigoja:
7.2.1. Sporto klubo facebook puslapyje informuoti klientus apie sporto klubo darbo laiko pasikeitimus, taip pat pakabinti atitinkamus skelbimus sporto klube matomoje vietoje;
7.2.2. Teikti paslaugas visą narystės galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai sporto klubas yra uždaromas dėl priežasčių, nesusijusių su klientu, įskaitant, bet neapsiribojant, avarijų padarinių šalinimui, planiniam remontui, dėl sanitarinės higienos, šalyje ar savivaldybėje, kurioje yra konkretus sporto klubas, paskelbus ekstremalią situaciją, karantiną ir pan., ir dėl to negalima naudotis paslaugomis;
7.2.3. Sustabdyti ir pratęsti kliento narystės galiojimą tokiam laikotarpiui, kai sporto klubas buvo uždarytas dėl šiose taisyklėse išvardintų priežasčių, išskyrus valstybinių švenčių dienas.
7.3. Sporto klubo atsakomybė:
7.3.1. Sporto klubas suteikia klientams galimybę naudotis jo teikiamomis paslaugomis, tačiau nevertina šių paslaugų daromos įtakos konkretaus kliento sveikatai, taip pat negarantuoja jų teigiamo poveikio, t. y. sporto klubo teikiamos paslaugos, atsižvelgiant į konkretaus kliento sveikatos būklę, gali daryti neigiamą įtaką kliento sveikatai, todėl klientas privalo būti atsargus ir rūpestingas, nuspręsdamas lankyti sporto klubą bei pasirinkdamas konkrečias jo teikiamas paslaugas;
7.3.2. Sporto klubas neatlygina klientui dėl jo teikiamų paslaugų kliento sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos, išskyrus, atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl sporto klubo ar jo darbuotojų kaltės. Klientas patvirtina, kad jis buvo tinkamai informuotas bei žino ir supranta, kad sporto klubas ir jo darbuotojai nėra atsakingi prieš klientą, jeigu pats klientas nesilaiko visuotinai įprastų saugaus elgesio reikalavimų ir/arba sporto klubo personalo nurodymų ir/arba šių taisyklių;
7.3.3. Jeigu sporto klube įvykus nelaimingam atsitikimui, kurio metu yra sutrikdoma kliento sveikata, klientas atsisako kviesti greitąją pagalbą arba pasišalina iki atvykstant greitajai pagalbai arba atvykus greitajai pagalbai atsisako, kad jam būtų suteikta pagalba, tokiais atvejais klientas yra pats pilnai atsakingas už bet kokią su tuo susijusią jo patirtą žalą bei su tuo susijusias pasekmes, jeigu ši žala (pasekmės) atsirado ne dėl sporto klubo kaltės;
7.3.4. Sporto klubas neturi įsipareigojimo atlyginti kliento patirtus nepatogumus, jeigu jis negali naudotis sporto klubo paslaugomis dėl didelio klientų skaičiaus, taip pat dėl kitų objektyvių pateisinamų priežasčių.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8.1. Sporto klubas ir klientas vykdydami sutartį ir šias taisykles bendradarbiauja ir kooperuojasi, siekia abiem ekonomiškiausio sutarties ir šių taisyklių vykdymo būdo.
8.2. Elektroniniu paštu išsiųstas pranešimas ar kita informacija bus laikoma gauta jos faktinio išsiuntimo dieną arba kitą darbo dieną, jeigu elektroninio laiško išsiuntimo diena buvo ne darbo diena arba jeigu elektroninis laiškas buvo išsiųstas darbo dienomis po 17.00 val. (pranešimo ar informacijos gavėjo vietos laiku). Registruotu ar kurjerių paštu siunčiami pranešimai ar kita informacija yra laikomi tinkamai įteiktais, kai yra išsiųsti atitinkamai registruotu ar kurjerių paštu.
8.3. Bet kokius ginčus šalys sieks spręsti taikiai, tačiau jei ginčo nepavyktų išspręsti, Klientas visada gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą.
8.4. Išsamios ir aktualios redakcijos taisyklės pateikiamos ir su jomis galima susipažinti sporto klubo registratūroje ir sporto klubo internetiniame puslapyje www.energygym.lt.
Šios sporto ir sveikatingumo centro „ENERGY GYM" naudojimosi teikiamomis paslaugomis taisyklės galioja neterminuotai

Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Donec id elit non mi porta gravida at eget metus.